PRODUCENT WYSOKIEJ JAKOŚCI
TULEI PAPIEROWYCH

PRODUCENT NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI TULEI PAPIEROWYCH

Warunki sprzedaży


OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAW WYROBÓW MAWO CORES SP.  Z O.O.

1. ZAKRES

1.1 Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw Wyrobów MAWO CORES Sp. z o.o. obowiązują, o ile Strony w formie pisemnej bądź e-mailowo nie poczyniły wyraźnie odmiennych ustaleń.

1.2 Definicje:

 • Dostawca – MAWO CORES Sp. z o.o.,
 • Klient – kupujący, odbiorca oferowanych przez Dostawcę wyrobów lub usług,
 • Strony – Klient oraz Dostawca razem,
 • Strona – Klienta i Dostawca z osobna.

1.3 Dostawca informuje Klienta, że dane wytrzymałościowe podane dla tulei dotyczą tulei nowych, nieużywanych (nie ma gwarancji utrzymania tych parametrów przy ponownym nawoju).

1.4 Dostawca informuje Klienta, że wymiary podane są dla tulei nowej, nieużywanej przed nawojem – średnica może ulec zmianie po nawoju. Klient powinien dokonać sprawdzenia tulei w realnych warunkach użytkowania przed pierwszym zakupem i po każdej zmianie techniki oraz rodzaju i ilości nawijanego materiału.

2. CENA I INNE WARUNKI ZAMÓWIENIA, TERMIN DOSTAWY

2.1 Warunkiem zawarcia umowy przez Strony jest potwierdzenie przez Dostawcę e-mailem lub faksem zamówienia złożonego przez Klienta. Zamówienie Klienta powinno być złożone faksem lub e-mailem oraz zawierać oznaczenie (specyfikację) towaru, jego ilość oraz miejsce dostawy. W razie wysłania przez Klienta zamówienia zawierającego braki we wskazanych powyżej elementach, Dostawca zaproponuje w potwierdzeniu zamówienia własne warunki w tym zakresie; ich akceptacja przez Klienta będzie skutkować zawarciem umowy.

2.2 Cena podana w potwierdzeniu zamówienia jest ceną netto, tj. bez podatku VAT.

2.3 Dostawca deklaruje dostawę w indywidualnie ustalonym terminie wskazanym w potwierdzeniu zamówienia. Potwierdzony termin dostawy może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od Dostawcy. W takim przypadku Dostawca zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Klienta o zaistniałej sytuacji i ustalenia nowego terminu dostawy.

2.4 Dostawcy przysługuje prawo zmiany cen ustalonych przez Strony, o ile wystąpią znaczne zmiany w zakresie kosztów wytworzenia wyrobów lub istotna zmiana sytuacji rynkowej. W przypadku braku zgody Klienta na nowe warunki cenowe umowa ulega rozwiązaniu. Strony wyłączają wszelką odpowiedzialność odszkodowawczą z tytułu rozwiązania bądź niewykonania umowy w takiej sytuacji.

2.5 Klient nie może jednostronnie zrezygnować z zamówienia ani zmienić jego warunków po potwierdzeniu zamówienia przez Dostawcę.

2.6 W przypadku zgłoszenia przez Klienta propozycji zmiany warunków zamówienia po jego potwierdzeniu przez Dostawcę, Dostawca może odmówić modyfikacji warunków złożonego zamówienia lub też dokonać zmian w sposób wskazany przez Klienta na jego koszt. W takim przypadku Klient pokrywa wszelkie koszty, jakie poniósł Dostawca wynikające z modyfikacji warunków zamówienia, m.in. koszty dodatkowego przetworzenia wyrobów, dodatkowego odpadu produkcyjnego, dodatkowe koszty magazynowania i inne wskazane przez Dostawcę.

2.7 Zmiana warunków umowy (zamówienia) może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej bądź za pomocą e-maila.

2.8 Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie umowy spowodowane wystąpieniem tzw. siły wyższej.

2.9 Dostawca nie odpowiada za opóźnienia w dostawie zawinione przez przewoźnika/spedytora (firmę transportową), którym się posługuje.

3. SKŁADOWANIE TOWARU

3.1 Towar zostanie dostarczony Klientowi na adres wskazany w potwierdzeniu zamówienia, chyba że ustalono, iż Klient odbierze towar z magazynu Dostawcy we własnym zakresie. W tym ostatnim wypadku Klient zobowiązany jest do odebrania towaru pod wyznaczonym przez Dostawcę adresem oraz w terminie wskazanym w potwierdzeniu zamówienia.

3.2 Dostawca zwolniony jest z obowiązku magazynowania towaru ponad potwierdzony termin dostawy/odbioru. Wszelkie koszty związane z magazynowaniem towaru po tym terminie obciążają Klienta.

3.3 Obowiązują warunki przechowywania:

 • Magazyn zadaszony, suchy, wolny od obcych zapachów, pleśni i grzybów
 • Temperatura +15 ℃ do 24℃
 • Wilgotność min. 35% max. 60%

3.4 Tuleje muszą zostać owinięte do czasu ich zużycia.

4. PŁATNOŚCI

4.1 Strony przewidują następujące formy płatności:

 • przedpłata,
 • zapłata z odroczonym terminem płatności.

4.2 Forma płatności będzie ustalana każdorazowo przy konkretnym zamówieniu, chyba że Strony ustalą, że dana forma płatności będzie mieć zastosowanie do wszystkich zamówień między nimi.

4.3 Wszystkie płatności powinny być dokonane przez Klienta przelewem na rachunek bankowy oraz w terminie wskazanym przez Dostawcę na fakturze VAT. Za datę zapłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Dostawcy. Wszelkie koszty i prowizje bankowe pokrywa Klient. Brak zapłaty w terminie powoduje naliczenie odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych.

4.4 Opóźnienie Klienta w zapłacie upoważnia Dostawcę do wstrzymania się od realizacji umowy, której dotyczy nieuregulowana należność, jak również wykonania wszystkich innych umów (zamówień), do czasu uregulowania wszystkich zaległych płatności. Jeśli opóźnienie w zapłacie wynosi więcej niż 14 dni, Dostawca ma prawo odstąpić od wszelkich umów zawartych z Klientem z jego winy.

4.5 W przypadku ubiegania się przez Klienta o rozliczanie należności z uwzględnieniem odroczonego terminu płatności, jest on zobowiązany do dostarczenia Dostawcy aktualnych dokumentów potwierdzających jego sytuację finansową.

Zgłoszenie roszczeń z tytułu wady towaru nie uprawnia Klienta do wstrzymania zapłaty jego ceny.

5. REKLAMACJE

5.1 Reklamacje zgłaszane są przez Klienta w formie pisemnej bądź e-mailem z określeniem dokładnej przyczyny reklamacji (dokładny opis wady) oraz podaniem danych umożliwiających identyfikację danej dostawy:

 • produkt,
 • data dostawy,
 • numer (data) zamówienia/potwierdzenia zamówienia.

5.2 Dostawca nie odpowiada za wady, gdy ilość zużytego towaru pomimo wady znanej lub możliwej do wykrycia przez Klienta przekracza 15% jego zakupionej ilości.

5.3 Reklamacje przyjmowane będą przez Dostawcę do rozpatrzenia. o ile są zgłoszone:

 • w ciągu 12 godz. po stwierdzeniu występowania wady, jeżeli wada jest możliwa do stwierdzenia poprzez oględziny dostarczonego towaru przy jego odbiorze,
 • w ciągu 12 godz. po stwierdzeniu występowania wady, nie później jednak niż 14 dni od dnia realizacji dostawy, w przypadku gdy wada dotyczy wymiarów, parametrów wytrzymałościowych, wizualnych lub innych parametrów możliwych do stwierdzenia przez pobranie i przebadanie próbki wyrobu.

5.4 Brak zgłoszenia wady w wyżej określonych terminach powoduje utratę uprawnień Klienta z tytułu rękojmi za wady.

Przedmiotem reklamacji mogą być odchylenia od parametrów jakościowych/ilościowych wyrobu określonych w potwierdzeniu zamówienia. Stwierdzenie wady w czasie użycia/ przetwarzania dostarczonego wyrobu powinno skutkować natychmiastowym przerwaniem produkcji, pod rygorem utraty prawa do domagania się przez Klienta odszkodowania z tytułu nabycia i użycia wadliwego wyrobu.

5.5 Dostawca zbada zasadność reklamacji i poinformuje Klienta o podjętej decyzji nie później niż w ciągu 14 dni od daty jej zgłoszenia, chyba że załatwienie reklamacji uzależnione jest od uzyskania ekspertyzy od – wówczas Klient zostanie poinformowany o sposobie rozpatrzenia reklamacji po uzyskaniu przez Dostawcę ekspertyzy. Koszty ekspertyzy pokrywa ta Strona, której stanowisko nie zostało potwierdzone w wyniku ekspertyzy.

5.6 Roszczenia z tytułu wad wyrobów mogą być zaspokajane poprzez udzielenie Klientowi obniżki ceny, bezpłatna wymianę wadliwego towaru na towar pozbawiony wad lub skorygowanie faktury o zareklamowaną i zwróconą ilość towaru.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1 Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji handlowych, finansowych uzyskanych przy zawieraniu umowy i w toku jej realizacji, przez okres 3 lat od zawarcia każdej umowy.

6.2 Umowy zawierane miedzy Stronami podlegają prawu polskiemu.

6.3 Ewentualne spory między Stronami będą rozstrzygane przez polski sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Dostawcy.

Warunki niniejsze obowiązują od dnia  29.10.2013


Doskonale wyposażone laboratorium zapewnia stałą, wysoką i powtarzalną jakość naszych wyrobów, co stawia nas w czołówce producentów tulei w Polsce oraz sprawia, że jesteśmy pewnym i solidnym dostawcą.

więcej informacji

PRODUCENT NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI TULEI PAPIEROWYCH
HERSTELLER VON PAPPHÜLSEN IN TOP-QUALITÄT
PRODUCER OF HIGHEST QUALITY PAPER CORES

Firma Mawo Cores Sp z o.o. stała się jednym z największych producentów tulei papierowych spiralnie zwijanych w centralnej części Europy.
Mawo Cores Sp z o.o. is now one of the biggest producers of spirial-wound paper cores in Central Europe.
Die Firma Mawo Cores Sp. z o.o. einer der weltweit größten Hersteller von spiralgewickelten Papphülsen im zentralen Teil Europas geworden.

WARUNKI SPRZEDAŻY - INFORMACJE

all rights reserved © 2015 Mawo Cores tel. +48 77 411 34 47 lub biuro@mawocores.eu